Välkommen till extra årsmöte för Scandinavian Ragdoll Club för inriktningsbeslut om SRC ska ansöka om medlemskap i SVERAK.

Bakgrund 

Ett förslag har inkommit från medlemmar till SRC:s styrelse att klubben skulle ansöka om medlemskap i SVERAK. Under sommaren har styrelsen värderat förslaget och i november lades förslaget fram på ett medlemsmöte. Samtliga drygt 30 närvarande medlemmar var mycket positiva till förslaget och önskade att det skulle gå vidare som förslag till beslut på ett årsmöte. För att alla ska ha en god chans att sätta sig in i ärendet innan årsmötet önskar vi förtydliga vad som framfördes vid medlemsmötet.

Ragdollägare och -uppfödare blir fler och fler till antalet och rasen har de senaste åren varit den största i Sverige. För att främja rasens utveckling och underlätta för samarbete ser vi stora vinster i att kunna samlas i en gemensam klubb. För rasens bästa, båda avseende utveckling av hälsa och typ, tror vi att en gemensam SVERAK-ansluten klubb skulle ge förbättrade möjligheter i förhållande till en rasring. Framförallt för nya uppfödare kan en klubbs stöd och nätverk vara avgörande för dennes framtida avelsarbete. Vi ser idag att endast en bråkdel av alla ragdolluppfödare är med i en rasring eller ställer ut sina katter. Vi har också fått synpunkter på att en del känner att när de väl ska gå med i en SVERAK-klubb inte vet vilken man ska välja då man inte är primärt intresserad av social samvaro med kattägare i allmänhet.Vi tror att kombinationen av en i storlek ökande ras med litet eller inget deltagande i utställningar och rasring inte är fördelaktigt varken för samarbete eller för rasens utveckling på längre sikt. Här tror vi att ett SRC som kan bibehålla möjligheterna som finns i dagens rasring med alternativet att ”utöka” sitt medlemskap kan nå fler nuvarande och blivande uppfödare.Vid medlemsmötet framförde några medlemmaratt de känner en större tillhörighet till SRC med sin rasinriktning än sina lokala klubbar och några framförde att de heller inte deltog på lokala klubbens aktiviteter men däremot på SRC:s aktiviteter.

SRC är idag en rasring med 301 medlemmar (132 huvudmedlemmar). Föreningen bildades 2002 och är en stabil förening med god ekonomi. Den bildades främst för att värna om rasens utveckling och även för att ställa krav på oss uppfödare, då ragdollen på kort tid blivit en mycket populär katt. Målet för klubben är att långsiktigt främja en positiv utveckling för kattens status i samhället i allmänhet och ragdollen som ras i synnerhet. Därför tillhandahåller vi idag bl.a. avels- och hälsoråd samt utställnings- och uppfödarmentor för klubbens medlemmar. En av klubbens målsättningar är också att verka för gott kamratskap. Samarbete och sammanhållning tror vi är väldigt viktigt, både för rasens utveckling och för att man ska trivas i vår klubb. Av dessa orsaker har vi särskilt bevakat möjligheten att även om man inte av olika orsaker önskar vara medlem i SVERAK eller om man vill fortsätta vara huvudmedlem i en annan SVERAK-ansluten klubb, ska man fortsätta kunna deltaga i klubbens aktiviteter, oavsett vilken klubb eller förbund man tillhör eller vilket land man bor i.  Ett förtydligande kring de olika medlemstyperna ser ut enligt följande:

Huvudmedlemskap (350 kr*)
Huvudmedlemskap innebär:
– rösträtt vid SRC:s årsmöte
– att medlemmen kan föreslås och väljas till styrelsepost
– rätt att delta vid aktiviteter som anordnas för medlemmarna
– rätt att tillhandahålla kattungeförmedling, utställningsmentor och uppfödarmentor
– rätt att ansöka om stamnamn
– rätt att registrera raskatter
– rätt att ställa ut raskatter och huskatter på utställning
– rätt att beställa huskattbevis
– rätt att få annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida efter insänt och godkänt uppfödarprogram
– får SVERAK:s förbundstidning ”Våra Katter” (6 nr per år)
– får tillgång till ”Mina Katter” online
– erhåller broschyren ”Din Ragdoll” vid förstagångsmedlemskap i SRC
– rätt att ta del av SVERAK:s medlemsförmåner.

Familjemedlemskap (100 kr*)
Familjemedlemskap innebär 
– samtliga rättigheter som huvudmedlem men familjemedlemmen får inte SVERAK:s förbundstidning
Våra Katter eller SRC:s broschyr Din Ragdoll. 

Kattungemedlemskap (200 kr*)
Kattungemedlemskap innebär 
– samtliga rättigheter som huvudmedlem, men till rabatterat pris. Medlemskapet tecknas av uppfödare
för kattungeköpare som inte tidigare år varit medlem i SRC.  

Klubbsupporter (200 kr*) och hedersklubbsupporter (0 kr*)
Klubbsupporter innebär
– rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
– rätt att delta vid aktiviteter som anordnas för medlemmarna
– rätt att tillhandahålla kattungeförmedling, utställningsmentor och uppfödarmentor
– erhåller broschyren ”Din Ragdoll” vid förstagångsmedlemskap i SRC
– öppen för de som har ett huvudmedlemskap i en annan FIFe-ansluten klubb, i annat förbund eller saknar medlemskap i annan klubb.

*Priserna för de olika medlemstyperna är endast ett förslag och fastställs årligen vid årsmötet. 

Utifrån den respons styrelsen fick från de medlemmar som var med på medlemsmötet så är vår förhoppning att inte så många medlemmar kommer att välja bort SRC, utan snarare att fler kommer att tillkomma. Om man inte vill vara med i SVERAK-klubben, utan ha ett medlemskap som motsvarar det man idag har i rasringen, väljer man att bli klubbsupporter. Vill man däremot ha SRC som huvudklubb i SVERAK, väljer man ett huvudmedlemskap som då innefattar både de fördelarna man har idag i rasringen samt ett fullvärdigt SVERAK-medlemskap. I praktiken innebär det att ingen stängs ute – som klubbsupporter kan alla som önskar vara med, deltaga i seminarier, aktiviteter osv. Tillföra och utbyta tankar och idéer!

 

Frågor och svar

Nej, det går jättebra att vara medlem även om du inte bor i Sverige. Detta medlemskap kallas då i förslaget för “klubbsupporter” och innebär att man får vara med på seminarier och andra aktiviteter samt få Din Ragdoll vid förstagångsmedlemskap, till samma kostnad som idag. (Vi har i dagsläget ett fåtal utländska medlemmar, ca 10 st, samt ett par stycken IDP anslutna.)

Ja, det kommer du kunna. Du får enligt SVERAK:s stadgar inte vara huvudmedlem i två SVERAK-anslutna klubbar samtidigt. Däremot går det enligt vårt förslag jättebra att tillhöra SRC även om du är huvudmedlem i en annan klubb genom det som vi kallar för ”klubbsupporter”. Det innebär att man får vara med på seminarier och andra aktivitetersamt få Din Ragdoll vid förstagångsmedlemskap, till samma kostnad som idag.

Alternativ två är att istället välja ett huvudmedlemskap i SRC och ett stödmedlemskap i din nuvarande klubb, om dessa erbjuder den möjligheten.

Alla klubbar är öppna för alla raser, men i förslaget till stadgarna framkommer att SRC kommer fortsätta fokusera på rasen Ragdoll även om klubben blir SVERAK-ansluten. Det finns inga hinder att som SVERAK-klubb göra det och det finns redan sedan tidigare ras-specialiserade klubbar i förbundet.

Nej, det är viktigt att poängtera att det är SRC:s medlemmar som ska rösta för vilken väg SRC ska gå. Beslutet om ansökan fattas vid ett extra årsmöte den 9 december i Göteborg. Alla röstberättigade medlemmar har möjlighet att poströsta och göra sin röst hörd om man inte kan delta på mötet (röstsedel skickades ut på mail tillsammans med årsmötets kallelse, men finns också att ladda ner HÄR).
Om medlemmarna säger nej till förslaget så kommer SRC fortsätta att drivas som idag.

 

Har ni fler frågor eller synpunkter får ni gärna maila oss på info@scandinavianragdoll.com eller skicka ett meddelande via SRC:s Facebooksida! 

 


Kallelse till Extra Årsmöte SRC 2017

TID OCH PLATS

9 december i samband med Ädelkattens utställning i Göteborg.
Mötet kommer hållas direkt efter panel för kat 1 i anslutning till utställningslokalen. Exakt plats förmedlas under dagen.

MÖTETS UTLYSNING

Mötet är utlyst via mail till medlemmar samt via klubbens hemsida.

BAKGRUND

Ragdollägare och ragdolluppfödare blir fler och fler till antalet och rasen har de senaste åren varit den största i Sverige. För att främja rasens utveckling och underlätta för samarbete ser vi stora vinster i att kunna samlas i en gemensam SVERAK-ansluten klubb. Framförallt för nya uppfödare kan en klubbs stöd och nätverk vara avgörande för dennes framtida avelsarbete.

UNDERLAG

Som underlag till det extra årsmötet finns dels det informationsmail som redan gått ut till klubbens medlemmar, dels denna kallelse med förslag till dagordning samt förslag till ändring av stadgar. (LÄNK: Förslag stadgeändring 2017.pdf) Förslaget är framtaget efter genomgång av befintliga stadgar tillsammans med behörig representant från SVERAK.

Vad gäller namnändringen så bygger förslaget på följande grunder:
SRC är redan ett inarbetat begrepp och vi ser stora fördelar i att kunna behålla det. Namnet Scandinavian Ragdoll Club kan bli svårt att få godkänt från SVERAK som är en sammanslutning för svenska klubbar. Förslaget är således att namnet ändras till Sweden Ragdoll Club (SRC).

RÖSTNING

I vårt mailutskick förra veckan så skrev vi att man inte kan poströsta kring frågorna angående ansökan om medlemskap i SVERAK och där får vi be om ursäkt och ta tillbaka det påståendet och meddela att det går att poströsta kring inriktningsbeslut angående ansökan till SVERAK men det går inte att poströsta kring övriga punkter då de dels är av mer komplex karaktär och bör föregås av dialog och ev medföljande justeringar och dels är de avhängigt på om svaret blir Ja eller Nej på huvudfrågan.

Poströster angående inriktningsbeslut ska vara styrelsen tillhanda senast 5 december använd detta dokument (LÄNK: Val extra årsmöte dec 2017.pdf).


 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Om valet om inriktningsbeslutet under §7 blir negativt kommer §8, §9 och §10 utgå.

§ 1  ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
§ 2  FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
§ 3  ÅRSMÖTET BEHÖRIGT UTLYST
§ 4  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
§ 5  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE
§ 6  VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH RÖSTRÄKNARE
§ 7  VAL OM INRIKTNINGSBESLUT ANGÅENDE ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SVERAK
§ 8  FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR

OBS! Utgår om medlemmarna röstar nej under § 7  

§ 9  MEDLEMSAVGIFTER

OBS! Utgår om medlemmarna röstar nej under § 7  

§ 10  HANTERING MEDLEMSKAP UNDER ÖVERGÅNGSPERIOD

OBS! Utgår om medlemmarna röstar nej under § 7  

§ 11  MÖTETS AVSLUTANDE

 

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
SCANDINAVIAN RAGDOLL CLUB