I samband med årsmötet arrangerar SRC ett FIP-seminarium med Anna-Lena Berg.
Medlemmar har förtur på de 50 platser som finns tillgängliga, anmälan senast 15 feb till info@scandinavianragdoll.com. Efter den 15 feb kommer vi släppa kvarvarande platser för icke medlemmar att delta till en kostnad av 100 kr, först till kvarn är det som gäller.
 

Hålltider:

10.00 Fika
10.30 – 11.30 Årsmöte och prisutdelning Årets katt
11.30 – 13.00 Lunch (fixar var och en själva på stan)
13.00 – 14.00 FIP seminarie med Anna-Lena Berg
14.00 – 14.15 Fika
14.15 – ca 15.15 forts. FIP seminarie med Anna-Lena Berg
 
PS.
 

 

Kallelse till årsmöte för Scandinavian Ragdoll Club

Tid och Plats:

2 mars kl 10.30 i Örebro
Adress: Tomtagatan 9, 702 32 Örebro
 

Mötets utlysning:

Mötet är utlyst via mail och via klubbens hemsida
 

Valberedningens förslag:

Valberedningens förslag och röstsedel hittar du här > 
 

Dagordning för Scandinavian Ragdoll Clubs årsmöte den 2:a mars 2019 i Örebro.

§ 1         Årsmötets öppnande
§ 2         Fastställande av röstlängd
§ 3         Mötet behörigen utlyst
§ 4         Fastställande av dagordning
§ 5         Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6         Val av justerare och rösträknare
§ 7         Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
§ 8         Revisorernas berättelse
§ 9         Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10       Fastställande av medlemsavgifter för 2020
§ 11       Fastställande av arvoden
§ 12       Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 13       Val av styrelseledamöter och -suppleanter
                  Vice ordförande, 2 år
                  Sekreterare, 2 år
                  Kassör, 1 år (fyllnadsval)
                  Ledamot, 2 år
                  Ledamot, 1 år (fyllnadsval)
                  Suppleant, 1 år
                  Suppleant, 1 år
                  Suppleant, 1 år
                  Suppleant, 1 år
§ 14       Val av revisor och revisorsuppleant
                  Revisor, 2 år
                  Revisor, 1 år (fyllnadsval)
                  Revisorsuppleant, 1 år
§ 15       Val av valberedning
                 Tre ledamöter, 1 år
§ 16       Motioner och övriga ärenden

§ 17       Prisutdelning Årets SRC-katter 2018

§ 18       Mötets avslutande
 

 

Välkomna!