§ 1    BENÄMNING OCH MÅLSÄTTNING


§ 1.1  Scandinavian Ragdoll Club (SRC)
Klubben är en ideell förening. Dess namn är Scandinavian Ragdoll Club och förkortas SRC. Klubben har sitt huvudsäte i Sverige.

§ 1.2  SRCs målsättning
Klubbens målsättning är att:
– ge ragdollägare och ragdollintresserade möjlighet att verka i en, för rasen, speciell förening.
– arbeta för en sund avel och hälsosam ras.
– öka kattens status samt verka för att ragdollen hålls renrasig, himalayamaskad och blåögd.
– motverka missförhållanden inom katthållning i enlighet med gällande djurskyddslagstiftning.
– verka för gott kamratskap och sammanhållning inom klubben till gagn för rasens utveckling.
– tillhandahålla avels- och hälsoråd för klubbens medlemmar.
– informera och ge kunskap om ragdoll till alla intresserade.

 

 § 2    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 2.1  Beslutande instans

SRCs beslutande instanser är årsmöte och extra årsmöte. När årsmötet inte är samlat, är styrelsen SRCs beslutande instans och ansvarar för föreningens förvaltning. SRCs styrelse är underkastad årsmötets beslut.

§ 2.2  Firmateckning
Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.

§ 2.3  Tystnadsplikt
Samtliga styrelseledamöter, suppleanter och funktionärer inom SRC har tystnadsplikt och får därmed inte röja information som kan leda till skada eller men för den enskilde.

§ 2.4  Verksamhets‐ och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari t o m den 31 december.

§ 2.5  Stadgeändring
För ändring av klubbens stadgar erfordras beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen. 

§ 2.6  Upplösning av föreningen
För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Vid beslut om föreningens upplösning skall dess ekonomiska behållning och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med SRCs målsättning (§ 1.2). Beslut ska även fattas om var föreningens handlingar ska arkiveras. Dessa beslut skall fattas vid ordinarie eller extra årsmöte. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

 

 § 3    MEDLEMMEN

  
§ 3.1  Medlemskap
Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Medlemskapet söks, och måste beviljas av styrelsen. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen med motivering.

§ 3.2  Typer av medlemskap
Medlemskap kan erhållas som huvud-, heders-, kattunge- samt familjemedlem. Med hedersmedlem menas person som på ett förtjänstfullt sätt främjat SRCs mål respektive verksamhet och därför invalts som sådan i klubben av ordinarie årsmöte. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.

Huvud- och hedersmedlemskap innebär
– rösträtt
– kan föreslås till styrelsepost
– rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
– rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
– får annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida samt i tidningen efter insänt och godkänt uppfödarprogram
– Erhåller broschyren ”Din Ragdoll” vid förstagångsmedlemskap i SRC.

Familjemedlemskap innebär 
– rösträtt
– kan föreslås till styrelsepost
– rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

Kattungemedlemskap innebär 
– rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
– rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
– rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
– Erhåller broschyren ”Din Ragdoll” vid förstagångsmedlemskap i SRC.

§ 3.3  Medlemsavgift
Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträde i klubben och därefter årligen före januari månads utgång. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Kattungemedlemskaps och nya huvudmedlems avgift inbetald efter 1 oktober gäller för nästkommande år. Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betald avgift.

§ 3.4  Utträde
Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda enligt § 3.3. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod skall styrelsen meddelas skriftligen.

§ 3.5  Uteslutning
Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligen till medlemmen. Eventuell överklagan av beslutet skall ske skriftligt inom tre veckor för behandling på styrelsemöte. Medlemmen är utesluten till dess annat beslut är taget.

§ 3.6  Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa klubbens stadgar. Medlem som upptäcker djurplågeri, vanvård eller brott mot klubbens stadgar bör anmäla detta till sin kattklubb och/eller SRCs styrelse.

 

 § 4    ÅRSMÖTET


§ 4.1  Årsmöte samt tidpunkt

Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och skall protokollföras. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. SRCs styrelse ansvarar för årsmötets arrangemang.

§ 4.2  Kallelse
Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst 21 dagar innan mötet. Detta för att mötet ska vara beslutsmässigt. I kallelsen, som sker via klubbens hemsida, mail och SRC’s facebookgrupp, skall klart framgå tid och plats för mötet. I möteslokalen inför årsmötet tillhandahålles förslag till
dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och behandlingsärenden.

§ 4.3  Inkomna motioner och ärenden
Motioner och andra ärenden som medlemmar väcker till behandling, ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. För ärenden utöver dessa kan årsmötet ej fatta beslut.

§ 4.4  Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Val av
      a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
      b) revisorer och revisorssuppleant
      c) valberedning
13. Motioner och övriga ärenden
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§ 4.5  Rösträtt
Varje huvudmedlem och familjemedlem som betalat fastställd medlemsavgift och som lägst blir 16 år under året samt hedersmedlem har rösträtt. Röstning sker genom personlig närvaro eller via poströstning. Vid poströstning till relativ omröstning skall kuvertet innehålla skriftlig röst, med egenhändig namnteckning,
samt på utsidan vara försett med tydligt angiven avsändare och vara valberedningen tillhanda senast tio dagar före mötet. Vid poströstning i övrigt skall kuvertet innehålla skriftlig röst samt på utsidan förses med tydligt angiven avsändare och vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före mötet. 

§ 4.6  Beslut
Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar och klubbens upplösande.

– Relativ omröstning används vid personval (den som får flest röster blir vald). 
– Absolut majoritet används vid övriga ärenden (mer än hälften av rösterna skall falla på ett av valen).

Vid lika röstetal avgör mötesordföranden om denne är röstberättigad annars avgörs frågan genom lottdragning. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga skall inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, 
vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot deltaga i behandlingen av ärendet och då framlägga sina synpunkter.

§  4.7  Extra årsmöte
Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det skall även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

§  4.8  Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det skall klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och finns med i kallelsen skall behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

 

 § 5    STYRELSEN


§ 5.1  Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 7 ledamöter och 4 suppleanter. Dessa är ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande samt tre ordinarie ledamöter. Därutöver väljs suppleanterna att inträda vid ordinarie ledamots frånvaro.

§ 5.2  Val av styrelsen  
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Vid jämna årtal väljer årsmötet ordförande, kassör samt första och andra ledamot för en tid av två år. Vid udda årtal väljer årsmötet vice ordförande, sekreterare samt tredje ledamot för en tid av två år. Suppleanterna väljs av årsmötet för en tid av ett år.

§ 5.3  Styrelsens ansvar
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att: 
– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
– verkställa av årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
– ansvara för och förvalta föreningens medel,
– tillställa revisorerna räkenskaper,
– förbereda årsmöte.
§ 5.4  Styrelseledamöters funktioner

Ordförande
Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid styrelse- och medlemsmöten samt ansvarig utgivare av hemsidan.

Vice ordförande 
Är ordförande frånvarande ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe. 

Sekreterare 
Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möten samt för protokoll vid dessa. Sekreterare ansvarar även för att sammanfatta året i en verksamhetsberättelse.

Kassör 
Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi samt lämnar löpande rapporter till styrelsen.

§ 5.5  Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, då minst halva antalet ledamöter så begär eller om revisorerna så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsemöten skall genomföras minst två gånger per år och alltid protokollföras och justeras.

§ 5.6  Arvoden
Arvorde utgår ej.

 

 § 6    REVISORER


§ 6.1  Val av revisorer

Revisorerna skall vara två till antalet jämte en suppleant. Revisorerna väljs av medlemmarna på årsmötet för en tid av två år med växelvis avgång. Suppleanten väljs för en tid av ett år.

§ 6.2  Revisorernas ansvar
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och övriga förtroendevaldas förvaltning, protokoll och räkenskaper. Revisorerna äger rätten att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara färdigställd och styrelsen tillhanda senast sista februari.

 

 § 7    VALBEREDNING


§ 7.1  Val av valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter. Dessa väljs av medlemmarna på årsmötet för en tid av ett år.

§ 7.2  Valberedningens ansvar
Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, tillfråga och föreslå lämpliga personer till olika poster i klubben samt inför årsmötet göra en sammanställning över poströsterna till relativa omröstningar.

 

 § 8    FUNKTIONÄRER


§ 8.1  Val av funktionärer
SRCs styrelse utser vid första sammanträdet efter årsmötet nedanstående funktionärer. En funktionär kan även vara styrelseledamot eller –suppleant.
– ett hälsoråd 
– ett avelsråd 
– ett aktivitetsråd  
– en medlemsansvarig
– en webmaster
– landsombud för Norge, Danmark och Finland

§ 8.2  Funktionärers ansvar

Hälsoråd 
Hälsorådet ansvarar för att:
– hjälpa klubbens medlemmar i hälsofrågor,
– handha administrationen för njurhälsoprogrammet,
– vara en länk mellan klubben och hälsoprogram som SRC är anslutet till,
– aktivt hålla sig uppdaterad kring hälsofrågor,
– rapportera till och få nya uppdrag av SRCs styrelse.

Avelsråd 
Avelsrådet ansvarar för att:
– hjälpa klubbens medlemmar i avelsfrågor,
– tillhandahålla kattungeförmedling för klubbens medlemmar,
– handha administrationen för SRCs uppfödarprogram,
– aktivt hålla sig uppdaterad kring avelsfrågor,
– rapportera till och få nya uppdrag av SRCs styrelse.

Aktivitetsråd 
Aktivitetsrådet ansvarar för att:
– aktivt hålla sig uppdaterad kring vad medlemmar har för önskemål om kommande aktiviteter,
– aktivt hålla sig uppdaterad kring andra möjliga aktiviteter,
– rapportera till och få nya uppdrag av SRCs styrelse,
– arrangera träffar, seminarier och andra typer av aktiviteter på uppdrag av och tillsammans med SRCs
styrelse.

Medlemsansvarig 
Medlemsansvariges uppgifter är att:
– föra register över klubbens medlemmar,
– skicka information till medlemmar,
– rapportera till och få nya uppdrag av SRCs styrelse.

Webmaster 
Webmaster ansvarar för att:
– hålla SRCs hemsida uppdaterad. 

Landsombud (för Norge, Danmark och Finland) 
Landsombuden ansvarar för att:
– informera och representera medlemmarna i sitt hemland,
– rapportera till och få nya uppdrag av SRCs styrelse.